ALGEMENE VOORWAARDEN

Prijzen:

De vermeldde prijzen op de lijsten en op de site, zijn huurprijzen 3 dagen. Bij meerdere gebruiksdagen worden andere prijzen gehanteerd, deze zijn op aanvraag. We maken graag een offerte voor u. Voor een factuur met een factuurbedrag minder dan         € 100,00 wordt € 17,50 Kleine orderkosten in rekening gebracht. Bij annulering van gehuurde artikelen tot 2 dagen voor levering wordt 25% en binnen 48 uur voor levering 50% van de huurprijs in rekening gebracht. Bij annulering op de dag van, of bij levering wordt 100% in rekening gebracht.

 

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bierens Partyverhuur . gevestigd te Mierdseweg 29 | 5541EP Reusel, hierna te noemen “Bierens Partyverhuur ” en de “Huurder” waarop Bierens Partyverhuur deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Bierens Partyverhuur vereist, heeft Bierens Partyverhuur het recht bepaalde werkzaamheden door derden te doen uitvoeren.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Huurder, voor de uitvoering waarvan door Bierens Partyverhuur derden dienen te worden betrokken.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bierens Partyverhuur niet.
 5. Wanneer Bierens Partyverhuur een redelijk vermoeden heeft dat de Huurder niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen is Bierens Partyverhuur niet verplicht om een overeenkomst met de Huurder aan te gaan ondanks de bestelling of een aanvraag van de Huurder.

6.Bierens Partyverhuur zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.

 

Artikel 2 Gegevens Bierens Partyverhuur  

Bierens Partyverhuur

Mierdseweg 29

5541EP Reusel

Email: info@bierenspartyverhuur.nl

Telefoon: 0620362828

KvK: 17077252

BTWnr: NL001692905B09

 

Artikel 3 Definities

 1. Goed(eren): al hetgeen door Bierens Partyverhuur krachtens een overeenkomst aan een Huurder ter beschikking wordt gesteld.
 2. Huurtermijn: de termijn waarin de Goederen in de feitelijke macht van de Huurder verkeren, dit kan afwijken van de overeengekomen huurperiode. 3. Gebruiksdatum/periode: de dag waarop het evenement waarvoor de Goederen dienen plaats vindt.

Artikel 4 Huurtermijn

1.De Huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is aangegeven door de Huurder, of op het tijdstip wanneer aan de Huurder de Goederen worden overhandigd. De Huurtermijn kan aldus afwijken van de door partijen overeengekomen huurperiode.

2.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De Huurtermijn eindigt feitelijk wanneer de Goederen door de Huurder weer aan Bierens Partyverhuur zijn overhandigd.

3.Bij het bepalen van de Huurtermijn worden alle dagen (ook zaterdagen, zondagen en feestdagen) meegerekend.

Artikel 5 Herroepingsrecht/ontbinding

 1. De Huurder heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen veertien dagen vanaf de dag dat de overeenkomst is gesloten. De Huurder dient zijn tijdige ontbinding te bewijzen.
 2. De Huurder kan de overeenkomst ontbinden door het invullen van het modelformulier voor ontbinding zoals dat is te downloaden op de website van Bierens Partyverhuur.
 3. De Huurder kan de overeenkomst ook ontbinden door een e-mail te sturen aan info@bierenspartyverhuur.nl, waarin de Huurder het volgende heel duidelijk aangeeft:
  • dat de huurovereenkomst wordt ontbonden;
  • de beschrijving van de Goederen;
  • op welke datum er besteld is;
  • op welke datum de Goederen gebruikt zouden worden;
  • de naam en adres van de Huurder.
 4. Het recht van ontbinding bestaat niet wanneer de Huurder verzoekt de Goederen te leveren of instemt met levering, binnen veertien dagen na bestelling op de website.
 5. Wanneer de Huurder herroept nadat hij eerst uitdrukkelijk heeft verzocht dat de dienst een aanvang neemt tijdens de bedenktijd, is de Huurder aan Bierens Partyverhuur een bedrag verschuldigd van € 50,–.
 6. Wanneer het bedrag van de € 50,– of minder bedraagt gaat heeft de Huurder, conform wetgeving, geen recht op ontbinding.

Artikel 6 Bestelling, levering en risico. 

 1. De Huurder ontvangt na aanvraag via de website van Bierens Partyverhuur een autoreply. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Bierens Partyverhuur geeft de Huurder uiterlijk twee werkdagen na bestelling via de mail een bevestiging van de aanvraag. Hierin wordt bepaald of er op de aangegeven datum geleverd kan worden door Bierens Partyverhuur. Dit hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de Goederen en het personeel. Tevens zal hierin de ophaaldatum en de afhaaldatum worden aangegeven, of de datum waarop de Goederen zullen worden bezorgd, c.q. afgehaald door Bierens Partyverhuur.
 3. De overeenkomst tussen Huurder en Bierens Partyverhuur komt pas tot stand op het moment dat in de bevestigingsmail door Bierens Partyverhuur duidelijk is gemaakt dat de gevraagde Goederen geleverd kunnen worden.

4.Bij aanvang van de huurovereenkomst dient de Huurder de Goederen op het adres van Bierens Partyverhuur af te halen en op de retourdatum terug te bezorgen op dit adres. Een en ander tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

5.Indien partijen zijn overeengekomen dat Bierens Partyverhuur de Goederen zal afleveren, c.q. zal afhalen, zullen de kosten van transport bij de Huurder in rekening gebracht worden. Als plaats van levering geldt het adres dat de Huurder aan Bierens Partyverhuur heeft kenbaar gemaakt.

 1. Alle te bezorgen Goederen worden in beginsel op de begane grond afgeleverd en weer opgehaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Eventuele extra kosten die hiermee samenhangen en de extra kosten die gemaakt moeten worden als de Goederen niet per auto normaal bereikbaar zijn zullen naast de afhaalkosten aan de Huurder in rekening gebracht worden. 7.Wanneer is afgesproken dat Bierens Partyverhuur de Goederen zal ophalen en de Huurder is op dat moment niet in staat om de Goederen feitelijk aan Bierens Partyverhuur over te dragen, dan is Bierens Partyverhuur gerechtigd, naast de alsdan verschuldigde extra huurpenningen, tevens de reiskosten, overige kosten in verband met de overdracht en de gespendeerde tijd in rekening te brengen. 8. Huurder mag de Goederen niet zonder toezicht aan de kant van de weg plaatsen wanneer zij door Bierens Partyverhuur worden opgehaald. Alle schade als gevolg hiervan komt voor rekening van de Huurder.
 2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
 • er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Bierens Partyverhuur kan worden toegerekend;
 • Huurder in één of meer verplichtingen jegens Bierens Partyverhuur tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
 • Huurder Bierens Partyverhuur niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de Huurder in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

 

Artikel 7 Wijziging van de bestelde Goederen

 1. Wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst (bijvoorbeeld de gereserveerde aantallen of een wijziging in de bestelde Goederen) dienen schriftelijk door de Huurder bij Bierens Partyverhuur te worden aangevraagd. Bierens Partyverhuur moet met deze wijzigingen akkoord zijn gegaan en schriftelijk hebben bevestigd. De oorspronkelijke levertijd kan hierdoor worden gewijzigd zonder dat Bierens Partyverhuur daarmee in gebreke is gekomen.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Bierens Partyverhuur de Huurder hierover van tevoren inlichten.

Artikel 8 Verplichtingen Huurder, teruggaafplicht

 1. Na aflevering van de Goederen door Bierens Partyverhuur aan de Huurder of aan een plaatsvervanger, of in ieder geval wanneer de Goederen in de macht van de Huurder of zijn plaatsvervanger zijn gekomen, zijn de Goederen voor rekening en risico voor de Huurder.
 2. Zo spoedig mogelijk na het moment dat de Goederen voor het risico van de Huurder zijn gekomen dient de Huurder de Goederen te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de Huurder de Goederen in goede staat heeft ontvangen en zal de Huurder aansprakelijk zijn voor beschadigingen en/of defecten die bij retourname van de Goederen worden geconstateerd.
 3. Mocht het gehuurde tijdens de huurperiode beschadigen en/of defect of geheel verloren gaan, dan wordt Bierens Partyverhuur hiervan onverwijld (tijdens de huurperiode) op de hoogte gebracht.
 4. De Huurder is verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming van schade en diefstal en de Goederen hiertegen te verzekeren.
 5. De Huurder dient de zaken te retourneren in de staat waarin zij zijn ontvangen, in goede staat van onderhoud, behoudens normale slijtage. Deze teruggaafplicht wordt niet opgeheven door toeval of ingreep van een derde.
 6. De Huurder mag tijdens de huurperiode niets veranderen aan de Goederen dan wel dat Goed gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor dat Goed geëigend is. Verandering aan of reparatie van de Goederen, zal uitsluitend door Bierens Partyverhuur kunnen geschieden tenzij Bierens Partyverhuur schriftelijke toestemming heeft gegeven de reparatie door een derde te laten uitvoeren.
 7. Worden de Goederen niet aan Bierens Partyverhuur tijdig en in goede staat worden teruggeven dan is de Huurder aansprakelijk conform artikel 12 (aansprakelijkheid Huurder).
 8. De Goederen dienen gesorteerd en schoongemaakt geretourneerd te worden.
 9. Tafellinnen behoeft niet schoon te worden teruggebracht. Indien er in tafellinnen inkt of kaarsvet wordt aangetroffen, wordt € 5,00 extra schoonmaakkosten per vervuild kleed in rekening gebracht.
 10. De Goederen dienen op de retourdatum vanaf 8.30 uur klaar te staan voor verzending op dezelfde wijze waarop ze geleverd zijn (op rolcontainer, in kratten, op pallets, enzovoort) bij gebreke waarvan alle extra kosten voor (klaar maken voor) transport en arbeid in rekening worden gebracht.
 11. Voor het opzetten en afbreken van attractieartikelen wordt eenmalig per artikel € 25,00 in rekening gebracht.
 12. Voor het opzetten en afbreken van pagodetenten gelden afwijkende regels die zijn opgenomen in de betreffende overeenkomst. De plaats waar de pagodetent dient te worden geplaatst dient bereikbaar te zijn voor vrachtverkeer en met een maximum aan loopafstand van 10 meter. Mocht de afstand groter zijn dan 10 meter, dan worden extra arbeidskosten in rekening gebracht. De ondergrond dient vlak en veegschoon te zijn.
 13. De Huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken;
  1. de voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, Buma rechten en beschikkingen);
  2. mits van toepassing aansluitmogelijkheden voor elektrische machines (220V/380V, 16Amp), verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie binnen een redelijke afstand.
 14. Het gehuurde meubilair mag nooit nat worden, Huurder is aansprakelijk voor alle schade die optreedt ten gevolge van het nat worden van het meubilair.
 15. De Huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bierens Partyverhuur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bierens Partyverhuur worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bierens Partyverhuur zijn verstrekt, heeft Bierens Partyverhuur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder daarmee in gebreke te komen en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de Huurder in rekening te brengen. 16.De Huurder is verplicht Bierens Partyverhuur te allen tijde toegang tot de Goederen te verschaffen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid Huurder A. Gebreken/schade aan de Goederen

1.De Huurder is aansprakelijk voor alle beschadigingen, defecten, waardeverminderingen, slijtage etc. Tevens is de Huurder aansprakelijk voor verlies, diefstal of op andere manieren verloren gaan van het Goed. In deze gevallen zal aan de Huurder de nieuwprijs of de reparatiekosten in rekening gebracht worden. Dit geldt onverminderd indien de beschadigingen, waardevermindering etc. van de Goederen niet aan Huurder te wijten is.  2. Alle schade aan de Goederen tengevolge van onoordeelkundige behandeling hiervan door de Huurder of door derden aan wie de Huurder het gehuurde ten gebruike heeft afgestaan en alle andere schade tengevolge van enige oorzaak, die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, wordt voor rekening van de Huurder gerepareerd.

 1. Na retournering wordt het gehuurde gecontroleerd. Bij geconstateerde schade en of gebreke is Bierens Partyverhuur gerechtigd om binnen een termijn van 48 uren na retournering van het gehuurde (weekenden en feestdagen niet inbegrepen) aan de Huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde

e.d. bekend te maken. De Huurder  heeft alsdan het recht om schade bij Bierens Partyverhuur op tegenspraak te komen vaststellen. Indien de Huurder niet binnen deze termijn reageert, is Bierens Partyverhuur gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan op de kosten daarvan aan de Huurder in rekening te brengen, onverminderd het recht van Bierens Partyverhuur om aanvullende schadevergoeding te vorderen

B. Bierens Partyverhuur heeft de Goederen niet terugontvangen van Huurder:  Indien Bierens Partyverhuur de Goederen niet ontvangen heeft van de Huurder aan het einde van de Huurtermijn of op eerste verzoek van Bierens Partyverhuur naar aanleiding van omstandigheden zoals deze zich voordoen conform artikel 13, is de Huurder vanaf dat moment verplicht aan Bierens Partyverhuur de nieuwprijs van de Goederen te betalen, alsmede een schadevergoeding ter grootte van de huursom die Bierens Partyverhuur had kunnen ontvangen over de periode vanaf het einde van de gesloten Huurcontract tot aan het tijdstip dat Bierens Partyverhuur het gehuurde heeft kunnen vervangen.

Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst

1. Indien de Huurder:

 • enige op hem rustende verplichting jegens Bierens Partyverhuur niet, niet tijdig of niet correct nakomt;
 • failliet verklaard is of een verzoek daartoe ingediend is,hij surseance van betaling aanvraagt of in (voorlopige) surseance van betaling verkeert of indien hij een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling doet dan wel tot die Regeling is toegelaten, of wanneer op (een gedeelte van) zijn eigendommen beslag wordt gelegd;
 • krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;
 • overlijdt;
 • de Goederen niet op zorgvuldige wijze gebruikt;
 • door vertraging aan zijn zijde niet langer van Bierens Partyverhuur kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Bierens Partyverhuur passende zekerheid heeft gesteld;
 • de bepalingen van artikel 8

(Gebruik/bedieningsvoorschriften/veiligheid) niet nakomt, dan heeft Bierens Partyverhuur het recht door het enkel plaatsvinden van een van deze omstandigheden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst te ontbinden en/of het geleverde terug te vorderen en/of enig bedrag door Huurder aan Bierens Partyverhuur verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft Bierens Partyverhuur het recht om van Huurder vergoeding te vorderen van alle kosten, schaden en renten daarmee verband houdende indien de ontbinding aan de Huurder toerekenbaar is.  Bierens Partyverhuur is in deze gevallen niet verplicht tot enige betaling van schadevergoeding over te gaan.

2.De Huurder dient Bierens Partyverhuur onmiddellijk in kennis te stellen indien beslag wordt gelegd op Huurders roerende of onroerende Goederen of op de verhuurde Goederen, Huurder is verplicht om de beslagleggende instantie onmiddellijk inzage te geven van de onderhavige Huurcontract.

 

 

Shopping cart

Sign in

No account yet?

Shop
0 items Cart
My account